Mistet noen

Når noen har gått bort

Det formelle som skal gjøres

Melde dødsfallet

Dødsfall skal meldes til politi, namsfogden eller tingretten der dødsfallet skjedde.

Vi kan gjøre dette for deg.
Telefonnr til Nærøy lensmannskontor er 73 89 90 90

 

Når dødsfallet er meldt, utsteder Namdal tingrett (ved dødsfall i NTs område) skifteattest, som sier hvem som har rett til å disponere avdødes verdier.

Senere, når ting har falt til ro må en informere den avdødes forbindelser, så kan være bankforhold, forsikring, Posten, leverandør av telefoni, strøm og bredbåndstjenester, aviser og abonnementer. Vanligvis er disse tingene betalt for på forhånd, og en vil få nye innbetalingsblanketter som gjør at man vil oppdage avdødes forbindelser.

 

Hvem er den som har ansvaret for gravferden?

Gravferdsloven har reguleringer for hvem som har rett, og plikt til å sørge for gravferden. En kan også si fra seg dette, og da må kommunen sørge for gravferden. Vi siterer Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd: Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

 

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.

Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

 

Støtte til båretransport og gravferd

Transport fra dødssted til folkeregistrert kommune over 20 kilometer dekkes av Nav når avdøde var medlem av Folketrygden. Vi tar oss av søknad til Nav om dette er aktuelt. Det er en egenandel på 2 473 for dette.

Det er også mulig å søke om gravferdsstønad, det kan dekke inntil 24 734 kroner til dekking av nødvendige utgifter til gravferden. Dette er behovsprøvd, og vi vil bistå med søknad om det om det er aktuelt.

 

 

 

Valg av gravferdsform

Når det gjelder gravferdsform er det kistebegravelse og kremering å velge mellom. Den avdøde har ofte gitt uttrykk for ønske om gravferdsform. Den avdøde skal gravlegges i kiste/jord innen 10 dager etter døden inntraff.

Kistebegravelse

I en kistebegravelse avsluttes som oftest seremonien i kirke eller annet lokale, for så at gravfølget blir med til graven og senker denne i jorden.

Kremasjon

Bisettelse blir seremonien kalt når den avøde skal kremeres. Urnenedsettelse kan gjøres hele året, og det pleier man å gjøre omlag to uker etter seremonien, men senest seks måneder etter. Utover dette må det søkes til kirkevergen.

 

Valg av seremoniform

Det er valgfritt om man ønsker å holde seremoni eller ikke. Vi i byrået vil bistå med alle former og løsninger. 

Vi bidrar i både kirkelige seremonier, humanetiske, andre religiøse seremonier og livssynsnøytrale. Valget er ofte det avdøde var opptatt av, eller medlem i.

 

 

Les om kirkelig gravferd her, og humanetisk her. For andre former vil vi etterstrebe vårt ytterste for å oppfylle deres ønsker.

© 2020-2022 Cafèflora, AS Høgsand           Orgnr 926 401 793 MVA Foretaksregistret

Leknessjøveien 154, 7994 Leka. Ring 74 69 99 92 for Cafèflora og varelevering. Send epost til post@cafeflora.no for blomster eller butikk.
Ring 74 39 91 23 for Leka begravelsesbyrå (telefontid hele døgnet) epost post@lekabegravelsesbyrå.no

 

Vårt begravelsesbyrå: Leka Begravelsesbyrå-Høgholm

Vi driver Leka Begravelsesbyrå-Høgholm. Skal du bestille blomster til en begravelse ring oss på 74 69 99 92, bestill via minnesidene direkte, Euroflorist, send oss en epost, eller gå til blomsterbestilling i menyen på toppen av denne siden.

 

Tripadvisor  Facebook  Instagram

 Etablert med støtte fra Leka kommune og Innovasjon Norge

 

Medlem/andelshaver i Virke Gravferd og Visit Namdalen

Alt innenfor trykkeridelen vår leveres av Lekatrykk